Duomenų apsaugos politika - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Duomenų apsaugos politika

I SKYRIUS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Sveikatos priežiūros įstaiga AB Birštono sanatorija “Versmė“ (toliau – „Bendrovė“), įmonės kodas 152814478, B. Sruogos g. 9, Birštonas, el. paštas versme@versme.com, tel. Nr.: +370 319 65662, duomenų apsaugos pareigūno tel. Nr. +370 608 49799, gerbdama svetainės www.versme.com (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Lankytojai“) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši Duomenų apsaugos politika reglamentuoja Lankytojų asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis Svetainės paslaugomis, tuo suteikiant Bendrovei savo asmens duomenis. Lankytojai sutinka su šios Duomenų apsaugos politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Lankytojo sutikimo ir kurio Bendrovė paprašys, kai jo reikės.

1.3. Lankytojai su Svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti Svetainės meniu paspaudę „Duomenų apsaugos politika“, o su slapukais iškylančioje slapukų juostoje, bei laikomi susipažinę su slapukais, kai iškylančioje slapukų juostoje paspaudžia mygtuką „Sutinku“. Lankytojas prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai, slapukų naudojimui ir / ar nesutikdamas su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su Svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis Svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje.

1.4. Bendrovė sudarydama su Klientu sutartį, teikdama paslaugas ar parduodanti prekes ne šios Svetainės pagalba, turi teisę nustatyti papildomus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas, apie kurias nėra informuojama šioje Duomenų apsaugos politikoje. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, prašome teirautis ar atvykti į mūsų Bendrovę 1.1. punkte nurodytais kontaktais ar adresu..

1.5. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

1.6. Bendrovė savo nuožiūra gali keisti šias Duomenų apsaugos politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas, Svetainės lankytojas ir pan., kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

2.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

2.7.Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Bendrovės darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais.

2.8.Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
3. KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI SVETAINĖJE?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Lankytojų asmens duomenis, kuriuos patys Lankytojai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi ar užsakydami paslaugas Svetainėje: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., duomenys susiję su paslaugų teikimu (rezervacijos datos, laikai, trukmė, paslaugos ir kt, pirkimų istorija), užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, socialinių tinklų (Facebook, Linkedin, Vkontakte, Google) paskyra, prisijungimo prie paskyros datos ir laikai informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas pateikė papildomai savo iniciatyva lankydamasis svetainėje ir komunikuodamas su Bendrove telefonu ar el. paštu.

3.2. Bendrovė renka ir toliau tvarko automatiškai surenkamus asmens duomenis slapukų pagalba (tik sutikusių su šių slapukų naudojimu, Svetainės puslapyje iškylančioje slapukų juostoje paspaudę sutikimo mygtuką) ir kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi ar užsakydami paslaugas Svetainėje. Tai duomenys kurie yra automatiškai surenkami iš Lankytojų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė, jos versija ir joje naudojama kalba, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi Lankytojai prieš patekdami į Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, įrenginiai, kuriais naudojantis patekote į Svetainę, amžius, lytis, geografiniai rodikliai ir kiti Google Analytics, Facebook Pixel, Omnisend, WPML, WooCommerce, WordPress bei Popup Maker renkami duomenys. Šie duomenys yra saugomi Bendrovėje ir Lankytojo bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo bendradarbiavimo laikotarpio (arba paskutinės Lankytojo apsilankymo svetainėje sesijos) pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

3.3. Daugiau apie asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, rasite šios Duomenų apsaugos politikos slapukų 9, 10 ir 11 skyriuose.

3.4. Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, Lankytojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, Lankytojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.

3.5. Jeigu Lankytojas nepateiks asmens duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, vykdyti, Svetainės paslaugoms suteikti ir pan. arba pateiks neteisingus duomenis, Bendrovė negalės sudaryti su Lankytoju sutarties ir /ar įvykdyti jos sąlygų, ar nebesugebėti suteikti Lankytojui Svetainėje teikiamų ar bendrų paslaugų ar tiesiog tinkamai informuoti Lankytoją.

3.6. Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Lankytojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

3.7. Atskirais atvejais, Svetainės administratorius turi teisę prašyti patikslinti ir / ar papildyti Lankytojo asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją, jei ji yra būtina Svetainės paslaugoms teikti, Bendrovės įsipareigojimams ar sutarties vykdymui.

4. KOKIAIS TIKSLAIS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

4.1. Lankytojo asmens duomenis Bendrovė tvarko turėdama teisinį pagrindą ir / ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.

4.2.Bendrovė tvarko asmens duomenis sekančiais duomenų tvarkymo tikslais: 

 • 4.2.1. su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimo tikslais;
 • 4.2.2. pažeistų teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodinėjimo ir teisinių ginčų sprendimo tikslais;
 • 4.2.3. Lankytojo identifikavimo Svetainėje tikslu;
 • 4.2.4. Lankytojo registracijos Svetainėje tikslu;
 • 4.2.5. Lankytojo naršyklės kalbos nustatymui;
 • 4.2.6. kambario rezervacijai;
 • 4.2.7. dovanų kuponų pirkimui;
 • 4.2.8. komunikacijos tame tarpe ir susirašinėjimo su Svetainės Lankytoju tikslais;
 • 4.2.9. pranešėjų teisių užtikrinimo tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • 4.2.10. bei kt. su Bendrovės teisinėmis prievolėmis ir įsipareigojimais susijusiais tikslais.

4.3 Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR (ES) 2016/679 teisiniais pagrindais: 

 • 4.3.1. 6 str. 1 d. b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 
 • 4.3.2. 6 str. 1 d. c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • 4.3.3. 6 str. 1 d. e punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • 4.3.4. 6 str. 1 d. f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

4.4. Jeigu Bendrovė norės naudoti Lankytojo duomenis kitiems tikslams, kuriems neturi sutartinio arba kito teisinio pagrindo, Bendrovė prašys Lankytojo sutikimo. Turėdami Lankytojo sutikimą (kurį Lankytojas bet kuriuo metu gali atšaukti), Bendrovė naudos duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip nurodyta Tiesioginės rinkodaros skyriuje.

5. KAIP YRA TVARKOMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
5.1. Bendrovė užtikrina, kad Lankytojų asmens duomenys bus:
 • 5.1.1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • 5.1.2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • 5.1.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • 5.1.4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • 5.1.5. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
6. KAM TEIKIAMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?

6.1. Bendrovės darbuotojų ir įgaliotų asmenų prieiga prie Lankytojo asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui pagal Darbuotojo pareigas bei vaidmenį Bendrovėje.

6.2. Visi duomenų gavėjai, kuriems Bendrovė perduoda (ar prireikus perduos) asmens duomenis, yra teisės aktais arba pasirašytinai įpareigoti (ar bus įpareigoti) saugoti konfidencialią informaciją. Negavus Lankytojo sutikimo arba prašymo, Bendrovė neperduos asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Bendrovė bus įpareigota tai daryti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų numatyta tvarka.

6.3. Bendrovė teikdama paslaugas ar parduodama prekes, vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, savo įsipareigojimus ir prievoles, vidaus administravimo tikslais arba remiantis Bendrovės pagrįstu interesu ir / ar esant teisiniam pagrindui gali gauti ir / ar perduoti Lankytojo asmens duomenis valstybės, teisėsaugos institucijoms ir kt. juridiniams subjektams, taip pat tretiesiems asmenims pavyzdžiui lizingo, kredito, draudimo, pervežimo, kurjerių, teisinių paslaugų ir kt. bendrovėms, partneriams ar paslaugų tiekėjams, taip pat jei tai būtina siekiant apginti Bendrovės teises ir perduoti duomenis teismams, asmenims dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams arba tiesiog vykdant įstatymais Bendrovei paskirtas prievoles.

6.4. Svetainėje teikiamų paslaugų užtikrinimui, Lankytojų asmens duomenys yra perduodami šiems Duomenų tvarkytojams:
 • 6.4.1. UAB „200mi“;
 • 6.4.2. UAB „Ekostream“.
 • 6.4.3 UAB „“Kirotech“.

6.5. Bendrovė pasitelkia tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

6.6. Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodyti Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Lankytojų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.

7. KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

7.1. Lankytojų asmens duomenys saugomi viso bendradarbiavimo laikotarpiu ir tiek, kiek jie bus reikalingi sutarties ar Svetainės paslaugų (pirkimo – pardavimo) įvykdymui ir administravimui, o po to tiek laiko, kiek asmens duomenų saugojimas Bendrovei yra privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Skirtingų Asmens duomenų pagal skirtingus duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpiai gali būti nuo 1 iki 50 metų, o tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, Bendrovė skirtingus asmens duomenis saugo skirtingais terminais, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus ir realius teisėtus Bendrovės pagrindus pvz.:

 • 7.1.1. paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų ar prekių užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, saugomi 50 metų (Lietuvos vyr. archyvaro 2011 03 09 d. įsakymas Nr.V-100); 
 • 7.1.2. asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo – iki kol bus atšauktas sutikimas arba pasibaigus tikslui dėl kurio buvo duotas sutikimas;
 • 7.1.3. įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ar ginčų nagrinėjimo metu, duomenys saugomi pagal duomenų saugojimo laikotarpius reglamentuojančius teisės aktus, o atsitikus įvykiui, ginčui, tyrimui, teisminiam procesui ir pan. nuo įvykio pradžios ir 1 metus po tyrimo pabaigos ir / ar teismo galutinio sprendimo ar atitinkamų institucijų galutinio sprendimo priėmimo; 
 • 7.1.4. prisijungimo duomenys prie Svetainės nuolat, kol Lankytojas naudojasi Svetaine, bei 3 metus nustojus ją naudotis;
 • 7.1.5. duomenys susiję su komunikacija, saugomi iki komunikacijos pabaigos, arba 2 metus nuo paskutinio komunikacijos momento; 
 • 7.1.6. kontaktiniai duomenys saugomi nuolat kol yra teikiamos paslaugos ar vyksta ikisutartinė komunikacija, bei 2 metus pasibaigus paslaugų teikimui ar nesudarius paslaugos sutarties ir t.t.

7.2. Norint tiksliai sužinoti Jums rūpimą informaciją, galite kreiptis šios Duomenų apsaugos politikos 1.1. punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.

II SKYRIUS. RINKODARA

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS.

8.1. Be atskiro Lankytojo sutikimo, Bendrovė gali naudoti Lankytojo kontaktinius duomenis pranešimų ar priminimų siuntimui paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute, kai šie pranešimai yra susiję su sutarties sudarymu, įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą, teikiamomis paslaugomis ir / ar Bendrovės teisinių prievolių ir / ar įsipareigojimų užtikrinimui ir panašiais tikslais (kurie nėra priskiriami prie tiesioginės rinkodaros tikslų).

8.2. Bendrovė gali vykdyti sekančius veiksmus Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint Lankytojo išankstinį sutikimą):

 • 8.3.1. naujienlaiškių siuntimo pagal lojalumo programą tikslais;
 • 8.3.2. nuolaidų (lojalumo) kortelių suteikimo, nuolaidų apskaitos, kortelių administravimo, asmenų turinčių lojalumo korteles ir davusių sutikimą dėl duomenų tvarkymo, informavimo paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute apie naujoves ir akcijas, tikslais;
 • 8.3.3. tiesioginės rinkodaros, žaidimų, loterijų, apklausų, viktorinų, konkursų, akcijų, statistikos, anketų, balsavimo ir panašių veiksmų organizavimo ir vykdymo tikslais;;
 • 8.3.4. asmens dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimo, tiesioginės rinkodaros, kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa vykdymo tikslais;
 • 8.3.5. verslo analitikos bei statistikos analizės, bendrųjų tyrimų, leidžiančių gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę, vykdymo tikslais.

8.4. Bendrovė gali prašyti leidimo tvarkyti sekančius asmens duomenis pagal 8.3. punkte nurodytus tiesioginės rinkodaros tikslus: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

8.5. Turint Lankytojo sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiai galėtų būti:

 • 8.5.1. Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių ir / ar sutikusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo – kol tęsiasi tiesioginės rinkodaros programa (tikslas dėl kurio buvo duotas sutikimas), jai pasibaigus duomenys saugomi 1 metus;
 • 8.5.2. kol Lankytojas naudojasi nuolaidų kortele. Po paskutinio pasinaudojimo kortele, duomenys saugomi 3 metus;
 • 8.5.3. kol bus atšauktas sutikimas. Sutikimą galima atšaukti Duomenų apsaugos politikos 18 punkte nurodytomis sąlygomis.
9. SLAPUKAI.

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Lankytojams patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, naudojami Slapukai.

9.2. Kas yra slapukai? Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Svetainės lankytojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

9.3. Kodėl naudojami slapukai? Siekiant, kad Svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės svetainės paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja lankytojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir / ar pirkinius išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt. Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje; padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.

9.4. Kokios yra slapukų rūšys?
 • 9.4.1. Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas lankėsi internete.
 • 9.4.2. Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad būtų galima matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
 • 9.4.3. Funkciniai slapukai. Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.
 • 9.4.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad Svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo, apsilankęs svetainėje.
10. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI.

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

elementor

Būtinasis

Slapukas leidžia svetainės savininkui įdiegti arba pakeisti svetainės turinį realiuoju laiku.

Užėjus į svetainę

Uždarius svetainės langą

Unikalus identifikatorius

phpsessid

Būtinasis

Išsaugo vartotojo seanso būseną visose puslapio užklausose.

Įėjimo į puslapį  metu

Iki interneto svetainės uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

-ga

 

-gat

 

-gid

Analitinis

„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti

Užėjus į svetainę

Atitinkamai:

2 metai

1 diena

1 diena

Unikalus identifikatorius. Jei vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.

-fbp

Reklaminis

Naudojamas daugybei reklaminių produktų, tokių kaip trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymai realiuoju laiku, pristatyti Facebook svetainėje

Užėjus į svetainę

3 mėnesiai

Unikalus identifikatorius

-ads/ga-audiences

Reklaminis

Naudojami „Google Adwords“, kad vėl sudomintų lankytojus, kurie gali tapti klientais, lankytojo elgesio interneto svetainėse pagrindu.

Užėjus į svetainę

Iki interneto svetainės uždarymo

Unikalus identifikatorius

11. KAIP GALIMA VALDYTI SLAPUKUS?
11.1. Griežtai privalomi slapukai yra naudojimosi Bendrovės Svetaine privaloma sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, Bendrovė negalės užtikrinti Svetainės funkcionalumo.
11.2. Svetainės lankytojas gali kontroliuoti funkcinių, tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitęs Svetainės slapukų ar naudojamos naršyklės nustatymus. Daugumoje naršyklių galima:
 • 11.2.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • 11.2.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • 11.2.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • 11.2.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • 11.2.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
11.3. Talpyklos ir slapukų išvalymo galimybes, galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
11.4. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, Svetainė gali neveikti tinkamai ar neveikti visiškai. Dėl šių priežasčių Bendrovė nerekomenduoja išjungti slapukų, naudojantis Svetaine.
12. SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS.
12.1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, socialinius tinklus ir kt. šaltinius. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių Privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų Privatumo politikų nuostatas.
12.2. Paspaudus Svetainėje socialinių tinklų Facebook, Instagram, YouTube ir kt. nuorodas, kuriose Bendrovė administruoja jai priklausančias paskyras, taip pat gali būti naudojami slapukai, kuriuos administruoja socialinių tinklų valdytojai. Kai kurie šiais slapukais surinkti duomenys, gali būti perduoti Bendrovei.

III SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI.
13.1. Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.
14. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS.
14.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą
15. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM").
15.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 • 15.1.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • 15.1.2. asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • 15.1.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnį;
 • 15.1.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • 15.1.5. asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
15.2. Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
 • 15.2.1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 • 15.2.2. siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • 15.2.3. dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
 • 15.2.4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;
 • 15.2.5. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
16. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ.
16.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:
 • 16.1.1. asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • 16.1.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 • 16.1.3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • 16.1.4. duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
17. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ.
17.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
 • 17.1.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
 • 17.1.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
17.2. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
17.3. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
17.4. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
18. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI.
18.1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
18.2. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
18.3. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
18.4. Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.
18.5. Pastaba: Lankytojo atsisakymas sutikti su duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti jo galimybę naudotis Svetainės paslaugomis, jei be Lankytojo duomenų Bendrovė negalės vykdyti paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Lankytojo duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas ir toliau galės naudotis Bendrovės paslaugomis, tačiau nebegalės gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.
19. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS.
19.1. Šiais atvejais, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas:
 • 19.1.1. kai Bendrovė priima sprendimus grindžiamus tik automatizuotu duomenų tvarkymu. /li>
 • 19.1.2. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos vertinimą, kurį atlieka duomenų valdytojo asmuo, kuris turi atitinkamus įgaliojimus ir gebėjimus pakeisti sprendimą.
20. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI.

20.1. Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI tel.: ar el.paštu: +370 85 279 1445 ar el. paštu: ada@ada.lt.

21. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS.
21.1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, Bendrovės darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo įmonėje. Atsakymą apie sprendimą, pateiksime per 30 kalendorinių dienų.
21.2. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, į Bendrovę galite kreiptis šios Privatumo politikos 1.1. punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.
21.3. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
21.4. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
21.5. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
21.6. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
21.7. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, identifikavimo numerį pagal duomenų valdytojo identifikavimo sistemą (jei tokia naudojama), adresą ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

21.8. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

21.9. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu, aukščiau nurodytomis sąlygomis.

21.10. Prašymai dėl teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams, atskirai pranešant prašymo teikėjui ir nurodant laikotarpio pratęsimo priežastis.

21.11. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą galite atsisiųsti paspaudus čia

22. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
22.1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
22.2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių IX skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
22.3. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
22.4. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
22.5. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
22.6. Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt, taip pat LR teismui.
22.7. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į LR teismą.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
23. Bendrovė, jos darbuotojai, susiję ar įgalioti asmenys, taip pat Svetainės lankytojai privalo laikytis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų ir įpareigojimų bei atlikdami savo funkcijas vadovautis šioje Privatumo politikoje nustatytais principais.
24. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-15

Norite pasirūpinti savo sveikata?

Išsirinkite Jums tinkamiausią programą, rezervuokite kambarį ir atvykite pas mus.